Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2022.

Ngày 16/4/2024 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở Công ty (Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Tham dự Đại hội có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 9.820.418 cổ phần chiếm 90.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua: (1)Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024; (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024; (3) Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; (4)Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; (5)Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; (6)Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2023; (7) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; (8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thông VMG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com