Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023


Ngày 21/4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ông Vũ Văn Khẩn chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty điều hành Đại hội.

Tham dự có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 9.779.878 cổ phần chiếm 90.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua quy chế và chương trình làm việc. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2022; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. 

Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

Lê Hữu Hùng

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com