Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

 

Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông Vũ Văn Khẩn chủ tịch Hội đồng quản trị công  ty điều hành Đại hội.

          Tham dự có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 10.333.030 cổ phần chiếm 95.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

          Đại hội đã thông qua quy chế và chương trình làm việc. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026); Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.  

Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và công ty.

          Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026), sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

          Các công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội biểu quyết thông qua bao gồm: Công ty TNHH PKF Việt Nam, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán VACO.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

LÊ HỮU HÙNG

 

    

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com