Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

 

Ngày 10/4, Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự đại hội có các ủy viên Hội đồng quản trị, ban quản lý điều hành, cổ đông và người đại diện cho cổ đông. Chủ trì đại hội là ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

            Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021); Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và ban quản lý điều hành…

            Đại hội đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đảm bảo hoàn thành, công bố đúng thời hạn và có chất lượng theo các quy định của Bộ Tài chính.

 

 


Tin bài: LÊ HỮU HÙNG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com