Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

 

Ngày 28/4, Công ty Địa chất mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Chủ trì đại hội là ông Vũ Văn Khẩn chủ tịch công ty.

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả SXKD 2021, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;  báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 2021; phân phối lợi tức và nhiều nội dung quan trọng khác... Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Khoan thăm dò: 55.472m

- Khảo sát trắc địa: 17.507ha

- Báo cáo/phương án Địa chất: 10

- Đo địa vật lý (karota): 65.378m

- Phân tích mẫu: 5.944 mẫu

- Doanh thu: 283,973 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 3,653 tỷ đồng

- Lao động bình quân: 728 người

- Tiền lương bình quân: > 9tr đồng/người/tháng

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

- Khoan thăm dò: 64.500m

- Khảo sát trắc địa: 17.300ha

- Báo cáo/phương án Địa chất: 15

- Đo địa vật lý (karota): 71.500m

- Phân tích mẫu: 7.300 mẫu

- Doanh thu: 315,500 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 6,250 tỷ đồng

- Lao động bình quân: 745 người

- Tiền lương bình quân: > 9,7tr đồng/người/tháng

 

 

 

 

 

 

LÊ HỮU HÙNG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com